Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2016: EuroPride in Amsterdam
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Samenvatting Algemene Leden Vergadering

28 juni 2017 -

Op donderdag 22 juni was de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering van COC Amsterdam, kortweg aangeduid met ‘de ALV’. Op de agenda van deze voorjaars ALV stonden het jaarverslag 2016, de statutenwijziging, de (her)benoeming van bestuursleden en de concept Maatschappelijke Agenda 2018 – 2022 (MA 2018 – 2022).

De ALV werd dit keer gehouden in het Lloyd Hotel. Hoewel de opkomst van 15 leden laag te noemen is, gaven de agendapunten aanleiding voor een levendige en zinvolle discussie over de koers en toekomst van COC Amsterdam. Dit kwam vooral tot uitdrukking bij de bespreking van de statutenwijziging en de MA 2018 – 2022.

Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Het jaarverslag en de jaarrekening geven uitgebreid inzicht in de veelheid aan activiteiten die de ruim 170 vrijwilligers uitvoeren. COC Amsterdam kan terugkijken op een succesvol jaar, waarin er weer meer activiteiten zijn geweest, het aantal vrijwilligers is toegenomen. Ook het ledenaantal liet voor het eerst weer een lichte groei liet zien tot 1840 leden. De ALV keurde het jaarverslag en jaarrekening, na een positief advies van de kascontrolecommissie, goed.

Statutenwijziging
Het afgelopen jaar is door alle lid verenigingen van de Federatie COC Nederland gewerkt aan uniformering van de statuten van zowel die van de lid verenigingen als die van de Federatie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • actualisering van de 16 jaar geleden opgestelde statuten aan de ‘moderne tijd’ van elektronische communicatie
  • wijzigen van de doelstelling van zowel de verenigingen als de Federatie
  • het opnemen van een regeling om tot nadere afspraken te komen over de mandaat- en rolverdeling binnen de Federatie en tussen de lid verenigingen

De nieuwe formulering van de doelstelling luidt: “het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Met de wijziging wordt de doelstelling niet meer geformuleerd in termen van identiteiten (LHBTI), maar in termen van ‘seksuele oriëntatie, gender identiteit en expressie en geslachtskenmerken.’ Dit sluit aan op de ontwikkeling dat een groeiende groep mensen in de achterban van het COC zich niet meer uitsluitend identificeert als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. Dit sluit tevens aan op de terminologie bij (internationale) mensenrechtenorganisaties, die spreken van ‘SOGIESC’: sexual orientation, gender identity or expression and sex characteristics.

De vraag wordt gesteld of de wijziging nu impliceert dat we ons ook richten op heteroseksuele personen. Het antwoord is ‘ja’, en feitelijk is dit al zo doordat we ons ook richten op transgender personen en mensen met een intersekse conditie. Afgesproken wordt om binnen de vereniging verder met elkaar door te spreken wat de implicaties zijn van deze wijziging in de doelstelling.

De ALV keurt vervolgens de statutenwijziging goed met 14 stemmen voor en 1 stem tegen.

(Her) benoeming bestuursleden
Münire Manisa introduceert zichzelf en licht haar motivatie voor de bestuursfunctie toe. In het dagelijks leven is zij jurist en ondernemer. Met de portefeuille belangenbehartiging en veiligheid wil zij zich inzetten voor het warm houden van (externe) contacten. Op het gebied van veiligheid valt er nog een grote slag te slaan en ook dat is een uitdaging voor de komende periode.
Vervolgens licht Dymfke van Lanen haar motivatie toe voor een tweede termijn als penningmeester. In het dagelijks leven is Dymfke zelfstandige op het gebied van financiële administratie, voornamelijk werkzaam in de non-profit sector. Zij wil zich met name ook bezighouden met de afstemming tussen de lid verenigingen waar het de financiële administratie en inrichting van de jaarrekening betreft.

De ALV benoemt Münire Manisa met 12 stemmen vóór en 3 blanco tot Algemeen Bestuurslid en herbenoemt Dymfke van Lanen met 14 vóór en 1 blanco tot Penningmeester.

Maatschappelijke Agenda 2018 – 2022
COC Amsterdam formuleert momenteel haar Maatschappelijke Agenda voor de komende jaren en voert hierover intern en extern gesprekken. Dit ook met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Speerpunten zullen onder meer zijn: Veiligheid, Publiek debat (respect), Zorg en Welzijn, Diversiteitsbeleid (in zorg en onderwijs), Zelfbeschikking en ontplooiing, Nieuwkomers, Ondersteuning en deskundigheidsbevordering vrijwilligers, en Uitsluiting arbeidsmarkt.

De verschillende onderdelen worden doorgesproken en de reacties en opmerkingen van de leden worden verzameld en worden meegenomen bij het verder opstellen van de MA 2018 – 2022. Op suggestie van een lid zal een onderdeel ‘Seksualiteit, Gezondheid en Veiligheid’ worden toegevoegd (o.a. PrEP, capaciteit soa-poli, veiligheid ontmoetingsplaatsen e.d.). De ALV benadrukt het belang van ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers; hier mag prioriteit aan gegeven worden. In het algemeen kunnen een aantal formuleringen scherper en duidelijker, en ook de ordening is niet altijd even logisch. De opmerkingen worden meegenomen bij de volgende versie van de MA 2018 – 2022. De komende weken worden gesprekken met externe partners gevoerd. Het streven is in augustus een nieuwe versie te kunnen presenteren.

Categorie:
Algemeen, Amsterdam, COC Amsterdam e.o.
Tags:
, , , ,