Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016: EuroPride in Amsterdam
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

PRIVACYVERKLARING COC Amsterdam eo (‘COCAdam’)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van COC Amsterdam e.o. (‘COCAdam’), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34138266, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, aan de Rozenstraat 12, (1016 NX) email: info@cocamsterdam.nl.

1. Toepassingsbereik. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van wie COCAdam persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring strekt zich uit tot: (1) leden en potentiële leden die met COCAdam contact hebben gelegd, of met wie COCAdam contact heeft gelegd, dan wel wil leggen; (2) ontvangers van uitnodigingen, zoals voor evenementen, de ALV en alle activiteiten van COCAdam; (3) vrijwilligers bij COCAdam; (4) toeleveranciers van of dienstverleners aan COCAdam; en verder alle personen die contact opnemen met COCAdam of van wie COCAdam persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking en opslag van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede begrepen:

 • NAW;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • tijdens een activiteit verstrekte contact en persoonsgegevens;
 • gegevens die COCAdam heeft gevonden via sociale media, zoals Facebook;
 • geboortedatum;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • inloggegevens;
 • profielnaam/schermnaam;
 • gebruikersnaam;
 • gegevens over (bezoek aan) websites, zoals: IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies
 • en surfgedrag;
 • telefoonnummer of gebruikersnaam voor andere communicatiemiddelen;
 • IBAN;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • vragen die betrokkene aan COCAdam stelt en/of meldingen die betrokkene aan COCAdam doorgeeft;
 • Cv.

COCAdam slaat de persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor de hierna onder 3) vermelde doeleinden. Het criterium is opslag om te voldoen aan: (1) een wettelijke plicht en (2) het op verzoek van de relatie blijven onderhouden van contact, bijvoorbeeld in verband met het versturen van uitnodigingen voor activiteiten.

3. Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

In het geval COCAdam diensten of ondersteuning verricht kan het soms zijn dat zij bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid, nationaliteit of geaardheid vraagt aan een vrijwilliger of deelnemer activiteit.

Afhankelijk van welke dienst of ondersteuning er gegeven wordt, kan, als verwerkingsverantwoordelijke, COCAdam, wanneer dat noodzakelijk is, verzoeken nog de volgende persoonsgegevens te verwerken:

 • burgerlijke staat;
 • geaardheid;
 • Nationaliteit;
 • BSN.

ESS slaat in deze categorie persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is en houdt de classificatie bij. In alle andere gevallen verwijdert COCAdam deze gegevens direct.

4. Doeleinden waarvoor COCAdam persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

(1) COCAdam verwerkt de persoonsgegevens van haar relaties voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en het kunnen verrichten van juridische dienstverlening; (2) COCAdam gebruikt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het leggen en onderhouden van contact; (3) Ingevolge een wettelijke verplichting verwerkt COCAdam in een aantal gevallen van haar relaties identiteitsgegevens en maakt zij een kopie van het identiteitsbewijs.

5. Rechtsgrond voor verwerking. COCAdam verwerkt de in paragraaf 3 vermelde persoonsgegevens op basis van: (1) toestemming van haar relatie (deze kan de relatie ook intrekken); (2) een overeenkomst of in de aanloop naar een overeenkomst; (3) een wettelijke verplichting; en (4) een gerechtvaardigd belang zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Verwerkers. COCAdam schakelt zelf soms bij het verwerken van sommige persoonsgegevens dienstverleners in. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend in opdracht van COCAdam persoonsgegevens. COCAdam sluit met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

7. Delen persoonsgegevens met derden. In de volgende gevallen deelt COCAdam persoonsgegevens van relaties met derden: (1) wanneer een rechtelijke uitspraak haar verplicht tot het verstrekken van die persoonsgegevens aan derden, of (2) wanneer COCAdam met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of activiteit organiseert. COCAdam maakt afspraken ter met derden waarmee COCAdam de persoonsgegevens deelt, en zorgt ervoor dat de derde de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan door COCAdam beschreven, gebruikt;

8. Beveiligingsmaatregelen

ESS neemt passende beveiligingsmaatregelen de persoonsgegevens te beschermen en eist dat van partijen die in opdracht van COCAdam persoonsgegevens verwerken.

9. Vragen of klachten? Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door COCAdam kunnen worden gesteld respectievelijk gemeld bij de hierna vermelde contactpersoon. Relaties van COCAdam hebben het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door COCAdam of vragen dit gebruik te beperken. Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, wijst COCAdam haar erop dat u zich kunt wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassingen. In voorkomend geval zal COCAdam de privacyverklaring aanpassen aan wijzigingen in de regelgeving. Het is raadzaam dat u als relatie van COCAdam met enige regelmaat de privacyverklaring op onze website checkt, om geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen.

CONTACTPERSOON

e-mail: info@cocamsterdam.nl
Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op [23 september 2020]

 • Recente berichten