Wij zijn er voor Amsterdam en omgeving.

2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2016: EuroPride in Amsterdam
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met \'I Amsterdam\' in regenboogkleuren
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af

Doe mee!

Op verschillende manier kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

COC Amsterdam - ANBI goed gekeurd doel1. Naam:
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Amsterdam

2. Fiscaal nummer:
0059.147.60

3. Contactgegevens:

Bezoekadres
Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam

Postadres
Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam

Telefoon
(020) 626 30 87

E-mailadres
info(at)cocamsterdam.nl

4. Bestuur:
Het bestuur van COC Amsterdam bestaat sinds 14 mei 2014 uit de volgende personen:

Peter de Ruijter (voorzitter)
Email: voorzitter(at)cocamsterdam.nl

Geer Oskam (penningmeester)
Email: penningmeester(at)cocamsterdam.nl

Gerald Janssen (secretaris)
Email: secretaris(at)cocamsterdam.nl

Kim Dekker (algemeen bestuurslid)
Email: kim.dekker(at)cocamsterdam.nl

Albert Roele (algemeen bestuurslid)
Email: albert.roele(at)cocamsterdam.nl

Bora Sirin (algemeen bestuurslid)
Email: bora.sirin(at)cocamsterdam.nl

Gerard Toussaint (algemeen bestuurslid)
Email: gerard.toussaint(at)cocamsterdam.nl

Het bestuur als geheel kan bereikt worden via het e-mailadres:
bestuur-all(at)cocamsterdam.nl

5. Beleidsplan:

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het de het jaarplan 2015 van COC Amsterdam. Voor de toekomst visie (2015-2018) op LHBT-emancipatie wordt verwezen naar het Strategisch Kader dat in November 2014 in de COC Federatie is vastgesteld. Een kopie van het strategisch kader is verkrijgbaar bij COC Nederland

6. Beloningsbeleid:

Op grond van de statuten van COC Amsterdam zijn zowel de bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van COC Amsterdam onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. In de praktijk worden derhalve uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van COC Amsterdam.

Om uitvoering te geven aan de doelstellingen van COC Amsterdam heeft het Bestuur de mogelijkheid op project basis krachten in te huren. Vanaf 1 september 2013 heeft COC Amsterdam geen personeel in dienst.

7. Doelstelling:

Het doel van COC Amsterdam is tweeledig: persoonlijke emancipatie en belangenbehartiging ten behoeve van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in de regio Groot Amsterdam

Per hetgeen in de statuten is bepaald:
art 2.1. het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen;
art 2.2. het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.

Centrale activiteiten die COC Amsterdam organiseert ten behoeve van deze doelstelling zijn:

  • Voorlichting op middelbare scholen in de Regio Amsterdam
  • Gespreks- en ontmoetingsgroepen
  • Interculturele dialoog
  • Politieke lobby
  • Amsterdampinkpanel
  • Lokale zichtbaarheid door de stadsdeelcoordinatoren van COC Amsterdam en door het aangaan van samenwerkingsverbanden met verscheidene maatschappelijke organisaties en andere LHBT initiatieven.

Voorlichting
Voorlichting op middelbare scholen blijft belangrijk om jongeren in een gecontroleerde omgeving in aanraking te laten komen met seksuele diversiteit. En ook vandaag de dag is dat nog niet vanzelfsprekend: de voorlichters van COC Amsterdam krijgen op lang niet alle scholen in het werkgebied een voet tussen de deur.

Gespreksgroepen
COC Amsterdam organiseert al jaren gespreksgroepen voor mensen die hun coming-out nog moeten meemaken of al achter de rug hebben. Er zijn specifieke groepen voor jongeren, senioren, multi-culterele jongeren en LHBT’s met een verstandelijke beperking

Interculturele dialoog
Niet alle groepen in de Nederlandse maatschappij staan even welwillend tegenover het verschijnsel homoseksualiteit en tegenover homoseksuele mannen en vrouwen. COC Amsterdam vindt het belangrijk om met deze groepen – waaronder etnische minderheden – in contact te komen én te blijven, en door een constructieve dialoog het wederzijds begrip te bevorderen.

Politieke lobby
Lokale overheden krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar een roze randje aan zit.

COC Amsterdam ijvert om, middels het sluiten van een zogenaamd Roze Stembus Akkoord, onderwerpen met een LHBT belang op de politieke agenda te krijgen en te houden. Hierbij trekt COC Amsterdam nadrukkelijk op met de Politiek en andere LHBT organisaties en initiatieven.

AmsterdamPinkPanel
COC Amsterdam heeft ism de Universiteit van Amsterdam in 2013 het online AmsterdamPinkPanel geïnitieerd. Doel van het panel is om de LHBT-(lesbisch-homo-biseksueel-transgender)gemeenschap een stem te geven en om onafhankelijk van andere onderzoeksinstellingen te zijn. We willen met dit panel wetenschappelijk gefundeerde meningen en data over LHBT-relevante thema’s verzamelen, die een belangrijke bron van informatie kunnen vormen voor het COC Amsterdam, de wetenschap en de LHBT gemeenschap zelf. Daarnaast kan deze informatie het werk van COC Amsterdam verbeteren en/of ondersteunen.

Lokale zichtbaarheid
COC Amsterdam staat met beide benen in de maatschappij en voelt zich betrokken bij wat er in Amsterdam en omgeving gebeurt. We vinden het ook belangrijk om er zichtbaar aanwezig te zijn. Daarom heeft COC Amsterdam sinds 2013 zogenaamde stadsdeel coordinatoren die een verbindende functie vervullen op lokaal niveau tussen de LHBT gemeenschap, LHBT initiatieven, het lokale maatschappelijk middenveld en de bestuurscommissies en uitvoerings organen binnen het stadsdeel.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten:

Voor een verslag van uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt COC Amsterdam het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag kan worden gelezen in onderstaande Jaarrekening.

Jaarrekening 2014

Verklaring KCC Jaarstukken 2014

9. Financiële verantwoording:

Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt COC Amsterdam de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd. De meest recente jaarrekening kan hier gevonden worden:

Jaarplan 2015